Skip to content

החזרת אהבה, פסיכולוגיה, יהדות וקבלה

החזרת אהבה לפי הקבלה ניתן לפעול בכמה דרכים ונבאר אחת לאחת: 

בקמע כתיבה אישי לנשיאה.

בקמע כתיבה בנגיעה

בקמע כתיבה לשרפה.

החזרת אהבה עם ביצה

קמע כתיבה על בגד

החזרת אהבה בכתיבה על צלחת

החזרת אהבה עם צמח

החזרת אהבה כתיבה על פירות לאכילה

כתיבה על חלקי גוף....

אז בואו ונעשה לכם סדר בדברים בטוחני שאחרי קריאת מאמר זה הדברים יהיו הרבה יותר ברורים

ובכן החזרת אהבה לפי הקבלה נעשית באחת האופנים דלעיל כמו שהם מבוארים בספרי הקבלה המעשית הקדמונים

קמע החזרת אהבה לשרפה

בספרי הקבלה המעשית שיטת החזרת אהבה השכיחה ביותר היא כתיבה שמות קודש ושמות מלאכים מיסוד האש על נייר המיועדים לשרפה על פי רוב זה מגיע בכפולות של שלוש או של שבע ורוב השרפות נעשות בשעות הערב

בחלק נכבד מהשרפות יש להוסיף סוג של תבלין כגון פלפל שחור או כמון ופעמים שגם מלח

דוגמא לכך מובא בספרים העתיקים וכן העתיק הרב כדורי זל את הקמע הזה בספרו וזה זה כתוב בכתב חצי קולמוס ואני אתרגם.

sfy39587p00